کاربران آیفون برای اتصال بهتر می توانید از آی پی به جای DNS استفاده نمایید.
لطفا تمامی سرور های یک سرویس را روی دستگاه خود نصب نمایید.

لیست سرورهای سرویس PPTP

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات
PPTP s1v.fadns.biz 46.4.249.136 آلمان سرور شماره 1
PPTP vpn.fadns.biz -------- هلند این سرور رندوم می باشد. تریدرها حواستون باشه
PPTP s2v.fadns.biz 46.4.249.139 آلمان سرور شماره 2
PPTP s3v.fadns.biz 104.237.232.92 آمریکا سرور شماره 3
PPTP s4v.fadns.biz 185.16.206.236 انگلیس سرور شماره 4
PPTP s5v.fadns.biz 185.212.201.26 هلند سرور شماره 5

لیست سرورهای سرویس L2TP

نام سرویس DNS IP Secret Key کشور توضیحات
L2TP s1v.fadns.biz 46.4.249.136 123456789 آلمان سرور شماره 1
L2TP vpn.fadns.biz ====== 123456789 هلند سرور رندوم هست. تریدرها خواستون باشه
L2TP s2v.fadns.biz 46.4.249.139 123456789 آلمان سرور شماره 2
L2TP s3v.fadns.biz 104.237.232.92 123456789 آمریکا سرور شماره 3
L2TP s4v.fadns.biz 185.16.206.236 123456789 انگلیس سرور شماره 4
L2TP s5v.fadns.biz 185.212.201.26 123456789 هلند سرور شماره 5

لیست سرورهای سرویس IKEV

نام سرویس DNS کشور توضیحات
IKEV2 ikev.fadns.biz هلند سرور شماره 1
IKEV2 ikev2.fadns.biz آمریکا سرور شماره 2
IKEV2 ikev3.fadns.biz کانادا سرور شماره 3
IKEV2 ikev4.fadns.biz فرانسه سرور شماره 4
IKEV2 ikev7.fadns.biz سوئیس سرور شماره 5
IKEV2 ikev8.fadns.biz ترکیه سرور شماره 6

لیست سرورهای سرویس IPSec

نام سرویس DNS IP SecretKey کشور توضیحات
IPSec ipsec.fadns.biz 185.212.200.122 123456 هلند سرور شماره 1
IPSec ipsec2.fadns.biz 104.237.232.90 123456 آمریکا سرور شماره 2
IPSec ipsec3.fadns.biz 198.50.235.95 123456 کانادا سرور شماره 3
IPSec ipsec4.fadns.biz 146.59.174.233 123456 فرانسه سرور شماره 4
IPSec ipsec7.fadns.biz 188.241.120.221 123456 سوئیس سرور شماره 5
IPSec ipsec8.fadns.biz 212.64.210.159 123456 ترکیه سرور شماره 6

لیست سرورهای سرویس Kerio

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات
Kerio s1k.fadns.biz 138.201.105.112 آلمان سرور شماره 1

لیست سرورهای سرویس Cisco

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات
Cisco s1c.fadns.biz 81.19.217.222 انگلیس سرور شماره 1
Cisco s2c.fadns.biz 104.237.232.91 آمریکا سرور شماره 2
Cisco s3c.fadns.biz 46.4.223.158 آلمان سرور شماره 3
Cisco s6c.fadns.biz 188.241.120.165 سوئیس سرور شماره 6
Cisco s5c.fadns.biz 46.4.223.156 آلمان سرور شماره 5

لیست سرورهای سرویس OpenConnect

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات
OpenConnect s1c.fadns.biz 81.19.217.222 انگلیس سرور شماره 1
OpenConnect s2c.fadns.biz 104.237.232.91 آمریکا سرور شماره 2
OpenConnect s3c.fadns.biz 46.4.223.158 آلمان سرور شماره 3
OpenConnect s6c.fadns.biz 188.241.120.165 سوئیس سرور شماره 6
OpenConnect s5c.fadns.biz 46.4.223.154 آلمان سرور شماره 5

لیست سرورهای سرویس OpenVpn

نام سرویس دانلود فایل کانفیگ کشور توضیحات
OpenVpn دانلود فایل آمریکا سرور شماره 1
OpenVpn دانلود فایل انگلیس سرور شماره 2
OpenVpn دانلود فایل ترکیه سرور شماره 3
OpenVpn دانلود فایل آلمان سرور شماره 4
OpenVpn دانلود فایل هلند سرور شماره 5
OpenVpn دانلود فایل سوئیس سررو شماره 6
OpenVpn دانلود فایل فنلاند سرور شماره 7

لیست سرورهای سرویس Proxy Telegram

نام سرویس DNS IP Port توضیحات
Proxy socks.fadns.biz ----- 443 به صورت رندوم هر بار روی یک سرور وصل می شود.
Proxy socks.fadns.biz ----- 8085 به صورت رندوم هر بار روی یک سرور وصل می شود.
Proxy socks1.fadns.biz 185.18.212.233 443 سرور شماره 1
Proxy socks1.fadns.biz 185.18.212.233 8085 سرور شماره 1
Proxy socks2.fadns.biz 185.128.136.237 443 سرور شماره 2
Proxy socks2.fadns.biz 185.128.136.237 8085 سرور شماره 2
Proxy Socks3.fadns.biz 185.141.106.174 443 سرور شماره 3
Proxy Socks3.fadns.biz 185.141.106.174 8085 سرور شماره 3
Proxy socks4.fadns.biz 185.128.138.147 443 سرور شماره 4
Proxy socks4.fadns.biz 185.128.138.147 8085 سرور شماره 4
Proxy socks5.fadns.biz 185.141.106.184 443 سرور شماره 5
Proxy socks5.fadns.biz 185.141.106.184 8085 سرور شماره 5