⚡️⚡️⚡️    با توجه به محدودیت ها اخیر اینترنت ها لطفا تمام سرویس ها - Cisco - SSTP - OpenVPN - SSH - PPTP - L2tP تست شود. همچنین حتما نیاز هست تا تمام سرورهای هر سرویس را تست کنید   ⚡️⚡️⚡️
توجه داشته باشید تمام سرویس ها نامحدود هستند.
امکان جداسازی اکانت ها و انتقال به پنل اشخاص وجود دارد. برای این کار از همین پنل و بخش ارسال درخواست پشتیبانی ایمیل و موبایل شخص جدید به همراه نام کاربری که باید منتقل شود رو ارسال کنید. موبایل اجباری ولی ایمیل اختیاری هست. مدت زمان لازم برای جداسازی از 1 تا 24 ساعت میباشد.

لیست سرورهای سرویس PPTP

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس L2TP

نام سرویس DNS IP Secret Key کشور توضیحات
L2TP s1v.obooringgold.xyz 123456789 هلند Secret Key L2TP = 123456789
L2TP s2v.obooringgold.xyz 123456789 هلند Secret Key L2TP = 123456789
L2TP s3v.obooringgold.xyz 123456789 هلند Secret Key L2TP = 123456789
L2TP s4v.obooringgold.xyz 123456789 هلند Secret Key L2TP = 123456789
L2TP s5v.obooringgold.xyz 123456789 هلند Secret Key L2TP = 123456789
L2TP s6v.obooringgold.xyz 123456789 هلند Secret Key L2TP = 123456789

لیست سرورهای سرویس IKEV

نام سرویس DNS کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس IPSec

نام سرویس DNS IP SecretKey کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس Kerio

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس Cisco

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات
Cisco s1c.parkdnsback.info:8080 فنلاند مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s1c.parkdnsback.info:8081 کانادا مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s1c.parkdnsback.info:8082 فرانسه مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s1c.parkdnsback.info:8083 هلند مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s1c.parkdnsback.info:8084 آمریکا مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s1c.parkdnsback.info:8085 انگلیس مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s2c.parkdnsback.info:8080 آلمان مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s2c.parkdnsback.info:8081 کانادا مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s2c.parkdnsback.info:8082 فرانسه مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s2c.parkdnsback.info:8083 هلند مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s2c.parkdnsback.info:8084 آمریکا مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s2c.parkdnsback.info:8085 انگلیس مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s3c.parkdnsback.info:8080 ترکیه مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s4c.parkdnsback.info:8080 هلند مناسب برای تمام اینترنت ها
Cisco s4c.parkdnsback.info:8082 آلمان مناسب برای تمام اینترنت ها

لیست سرورهای سرویس OpenConnect

نام سرویس DNS IP کشور توضیحات

لیست سرورهای سرویس OpenVpn

نام سرویس دانلود فایل کانفیگ کشور توضیحات
OpenVpn دانلود فایل تمام سرور ها مناسب برای ایرانسل - مخابرات ( سایر اینترنت ها تست شود )

لیست سرورهای سرویس Proxy Telegram

نام سرویس DNS IP Port توضیحات