⚡️⚡️⚡️    با توجه به محدودیت ها اخیر اینترنت ها لطفا تمام سرویس ها - Cisco - SSTP - OpenVPN - SSH - PPTP - L2tP تست شود. همچنین حتما نیاز هست تا تمام سرورهای هر سرویس را تست کنید   ⚡️⚡️⚡️
توجه داشته باشید تمام سرویس ها نامحدود هستند.

دانلود کانکشن هوشمند

آموزش استفاده از SSTP

دانلود کانکشن PPTP

دانلود کانکشن L2TP

دانلود کانکشن Cisco AnyConnect

دانلود کانکشن OpenVpn