⚡️⚡️⚡️    با توجه به محدودیت ها اخیر اینترنت ها لطفا تمام سرویس ها - Cisco - SSTP - OpenVPN - SSH - PPTP - L2tP تست شود. همچنین حتما نیاز هست تا تمام سرورهای هر سرویس را تست کنید   ⚡️⚡️⚡️
توجه داشته باشید تمام سرویس ها نامحدود هستند.

دانلود کانکشن Cisco AnyConnect