⚡️⚡️⚡️    سرویس های مناسب برای   ⚡️⚡️⚡️
همره اول = SSTP - Cisco
ایرانسل و رایتل = OpenVPn - SSH
اینترنت های خانگی = هر 4 سرویس باید بررسی و تست شود.
توجه داشته باشید تمام سرویس ها نامحدود هستند.

ساخت کانکشن L2TP-PPTP

دانلود کانکشن Cisco AnyConnect